ELECCIONS FCBS (CENS DEFINITIU MEMBRES ASSEMBLEISTES)

La Junta Electoral una vegada transcorregut el període d’exposició del llistat del cens electoral provisional dels membres Assembleistes a efectes del present  procés electoral per a l’elecció del President i els membres de la Junta Directiva de la FCBS a procedit a l’aprovació del cens electoral definitiu.

A partir de dijous 12 i fins e 17 de juny, s’obre el termini per presentar candidatures a President i Junta Directiva de la FCBS.
La presentació de les mateixes s’han de fer per escrit a la seu de la FCBS, que està ubicada al Camp Municipal de Beisbol Carlos Pérez de Rozas.
Horari: De dilluns a dijous de 10:00-14:00 16:00 -20:00 i divendres de 9:30-15:00).

IMPORTANT: Segons el Reglament Electoral a les Eleccions a President i Junta Electoral de la FCBS en el seu article 4 lletra d) disposa:

Article 4r.
d) El període de presentació de candidatures davant la Junta Electoral està establert en el Calendari Electoral incorporat a l’article 12è del present Reglament. Aquest període finalitzarà a les 19,00 hores del dia assenyalat en el Calendari(17/06/2014). Els candidats hauran de presentar la petició d’admissió de candidatura en un document que serà facilitat per la Junta Electoral a partir del moment de la seva constitució, on constin els noms i cognoms dels membres de la candidatura, encapçalats pel candidat a president, i signat per tots ells.

 

Anuncis